Algemene Handelsvoorwaarden
Algemene Handelsvoorwaarden

Algemene Handelsvoorwaarden (AHV)

Onze AHV zijn als pdf-document beschikbaar.

Klik op hier om het document te downloaden.

 

Aanwijzingen betreffende aansprakelijkheid

Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Uitsluitend de exploitanten van de gelinkte websites zijn verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Hierbij wordt verklaard dat ASO GmbH generlei invloed heeft op de vormgeving en inhoud van de op deze homepage gelinkte websites van derden. Derhalve distantieert ASO GmbH zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte vreemde websites en maakt zich de inhoud niet eigen.

1. Inhoud van het onlineaanbod

De auteur staat op geen enkele manier in voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims jegens de auteur die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard die door het gebruik of niet-gebruik van de opgevoerde informatie resp. door het gebruik van verkeerde of onvolledige informatie is veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover de auteur geen blaam treft vanwege aantoonbare opzet of grove nalatigheid.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verplichting. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen of pagina’s dan wel het totale aanbod zonder afzonderlijke bekendmaking te wijzigen, aan te vullen, te wissen, dan wel de publicatie tijdelijk of definitief te stoppen.

2. Verwijzingen en links

Aanwijzing: Met het oordeel van 12 mei 1998 - 312 O 58/98 - "Aansprakelijkheid voor links" heeft de arrondissementsrechtbank (LG) Hamburg besloten dat men door verwijzingen naar andere websites op internet in voorkomende gevallen medeverantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Een medeverantwoordelijkheid voor dergelijke websites kan worden voorkomen als men zich uitdrukkelijk van een dergelijke inhoud distantieert. Daarom distantiëren wij ons uitdrukkelijk van elke inhoud van de websites die via links van onze websites bereikbaar zijn.

Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde websites ("links") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend van kracht worden ingeval de auteur kennis heeft van de inhoud en het hem technisch mogelijk zou zijn en van hem gevergd zou kunnen worden, om het gebruik in geval van onwettige inhoud te verhinderen.

De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de plaatsing van de link geen illegale inhoud op de te linken websites herkenbaar was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte websites heeft de auteur generlei invloed. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van elke inhoud van alle websites die na de linkplaatsing is gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, evenals voor notities van derden in het door de auteur opgezette gastenboek. Voor illegale, onvolledige inhoud, dan wel inhoud met gebreken en in het bijzonder voor schade die ontstaat door het gebruik of niet-gebruik van dergelijke opgevoerde informatie, is alleen de aanbieder van de website waarnaar werd verwezen aansprakelijk, en niet degene die via links louter verwijst naar de desbetreffende publicatie.

3. Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties rekening te houden met de auteur van de gebruikte grafieken, geluidsopnames, videosequenties en teksten, door hem zelf opgestelde grafieken, geluidsopnames, videosequenties en teksten te gebruiken, dan wel terug te grijpen op licentievrije grafieken, geluidsopnames, videosequenties en teksten.

Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merktekens en handelsmerken zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het steeds geldige merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. Alleen vanwege het louter noemen kan niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet door rechten van derden zijn beschermd!

Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf opgestelde objecten blijft alleen bij de auteur van de websites. Een vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsopnames, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Rechtskracht van deze aansprakelijkheidsuitsluiting

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze site is verwezen. Voor zover onderdelen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig zouden overeenstemmen met de geldende rechtspositie, blijven de overige onderdelen van het document qua inhoud en geldigheid daardoor onaangetast.

5. Gegevensbescherming

Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat van het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adres) vindt het prijsgeven van deze gegevens door de gebruiker plaats op uitdrukkelijk vrijwillige basis.

Privacy Policy

1.   Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen
De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming die onder deze tekst is opgenomen.


Verzameling van gegevens op deze website
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website( de verwerker)?
De gegevensverwerking op deze website wordt verwerkt door de beheerder van de website. Zijn contactgegevens zijn te vinden onder “ Information Required by Law” op deze website.


Hoe verzamelen we uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld door gegevens die u ons verstrekt Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.


Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website zonder fouten wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.


Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft te allen tijde het recht om zonder kosten informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de correctie of verwijdering van deze gegevens te eisen. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken. Tevens hebt u het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Bovendien hebt u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen middels het in de voetnoot onder “Information Required by Law” vermelde adres voor deze en andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming.
 


Analyse-instrumenten en instrumenten van derden
Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's is te vinden in het onderstaande privacy beleid.

 

2.    Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting
Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (provider). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de provider. Het kan gaan om maar niet beperkt tot IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegangen en andere gegevens die door een website worden gegenereerd.

De provider gebruik de data voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6 lid 1 lit. b GDPR) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (Art. 6 lid 1 lit. f GDPR).

Onze provider zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om haar prestatieverplichtingen na te komen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.


Sluiting van een contract voor orderverwerking
Om te garanderen dat verwerking van de gegevens compliant is, hebben we een contract voor de verwerking van de gegevens gesloten met onze provider.

 

3.    Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.


Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacy beleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.
We willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e- mail) gevoelig kunnen zijn voor veiligheids lekken.
Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.


Informatie over de verantwoordelijke instantie(de beheerder)
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is.

ASO GmbH
Aandrijf- en besturingstechniek
Hansastraße 52  
59557 Lippstadt

Telefoon: 02941 9793-0
E-Mail : aso-eub@asosafety.com

De beheerder is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel en de wijze van verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.
Erik Joel Hallmann, LL.M.
Biehn & Professionals GmbH
Wiesenstrasse 32
33397 Rietberg-Mastholte

Telefoon: 02944 97971-0
E-Mail: datenschutzb@biehn-und-professionals.de


Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.


Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen directe reclame (artikel 21 van het GDPR)
ALS DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN ARTIKEL 6 PARAGRAAF 1 lid E of F van de GDPR WORDT UITGEVOERD., HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE, MET INBEGRIP VAN PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVELIJKE WETTELIJKE BASIS WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD IS TE VINDEN IN DIT PRIVACYBELEID. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ KUNNEN AANTONEN DAT ER DWINGENDE REDENEN
 
ZIJN VOOR DE VERWERKING DIE BESCHERMING VERDIENEN EN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF TENZIJ DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 1 DSGVO).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEEFT U HET RECHT OM U TE ALLEN TIJDE TE VERZETTEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DEZE MARKETING, MET INBEGRIP VAN DE PROFILERING, VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DEZE DIRECT MARKETING INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 2  GDPR).


Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In het geval van inbreuken op de gegevensbeschermingsautoriteiten hebben de betrokken personen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, de plaats waar zij werken of de plaats waar de vermoedelijke inbreuk is gepleegd. Dit recht van beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.


Recht op gegevensoverdracht
U heeft het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Indien u vraagt om de gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.


SSL- of TLS-codering
Deze site maakt gebruik van SSL of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als exploitant van de site stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browser regel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.


Informatie, verwijdering en correctie
In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen met betrekking tot persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in voettekst “Information Required by Law”.

 
Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het in voettekst “Information Required by Law” vermelde adres. Het recht om de verwerking te beperken is van toepassing in de volgende gevallen:

•    Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de beoordeling heeft u het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
•    Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/wordt uitgevoerd, kunt u verzoeken om de gegevensverwerking te beperken in plaats van te verwijderen.
•    Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft voor het uitoefenen, verdedigen of doen gelden van juridische claims, heeft u het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken in plaats van deze te verwijderen.
•    Indien u bezwaar heeft gemaakt op grond van art. 21 lid 1 GDPR moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet duidelijk is wiens belang zwaarder weegt, heeft u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.


Bezwaar tegen ongevraagde e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de afdrukverplichting gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval dat er ongevraagde reclame-informatie wordt verzonden, bijvoorbeeld via spam-mails.


4.    Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.


In sommige gevallen kunnen cookies van derde partijen ook op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden).
 
Deze stellen ons of in staat om gebruik te maken van bepaalde diensten van de derde partij (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gevraagde functies uit te voeren (functionele cookies, bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijvoorbeeld cookies om het web publiek te meten) worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van deGDPR, tenzij er een andere wettelijke basis wordt gegeven. De provider van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en optimale dienstverlening. Indien toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, zal het opslaan van de betreffende cookies uitsluitend plaatsvinden op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, uw toestemming vragen.Server logbestanden
De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

•    Browsertype en -versie
•    Gebruikte besturingssysteem
•    Verwijzende URL
•    Gastheernaam van de toegang tot de computer
•    Tijdstip van de serveraanvraag
•    IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. De provider van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.


 
Aanvraag per e-mail, telefoon of fax
Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 letter b GDPR indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 lit. f GDPR)  of op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO),is gedaan.

De gegevens die u ons via contactaanvragen toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag te herroepen of het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw aanvraag is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - Met Name wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

 

5.    Analyse-instrumenten en reclame

etracker

Deze website maakt gebruik van de analyseservice etracker. De aanbieder is etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Duitsland.


De gegevens kunnen worden gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken onder een pseudoniem. etracker maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken (bijv. cookies of vingerafdrukken van het apparaat). De gegevens die met behulp van etracker-technologieën worden verzameld, zullen niet worden gebruikt om de bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokken persoon en zullen niet worden samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem.

Dit analyse-instrument wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De provider van de website heeft een legitiem belang bij een geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Sluiting van een contract voor orderverwerking

Wij hebben een contract met de etracker-provider gesloten voor de verwerking van de orders en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van etracker volledig.
 

6. Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie die ons in staat stelt te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De gegevens die in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief worden ingevuld, worden uitsluitend op basis van uw toestemming verwerkt (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "uitschrijven" in de nieuwsbrief. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt met het oog op de aanmelding voor de nieuwsbrief worden door ons of de nieuwsbriefdienstverlener opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en van de distributielijst van de nieuwsbrief wordt verwijderd nadat u uw aanmelding hebt opgezegd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u van de distributielijst van de nieuwsbrief bent verwijderd, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener in een zwarte lijst worden opgeslagen om toekomstige mailing te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke eisen bij het versturen van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons legitieme belang.


MailChimp met gedeactiveerde prestatiemeting

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. Aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp is een dienst waarmee onder andere het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd. Als u gegevens invoert met het oog op het ontvangen van nieuwsbrieven (bijvoorbeeld een e-mailadres), worden deze gegevens opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS. We hebben de succesmeting bij MailChimp gedeactiveerd, zodat MailChimp uw gedrag niet evalueert bij het openen van onze nieuwsbrieven.

MailChimp heeft een certificering volgens de "EU-US-Privacy-Shield". De "Privacy-Shield" is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS, die bedoeld is om ervoor te zorgen dat de Europese gegevensbeschermingsnormen in de VS worden nageleefd.
 
Als u niet wilt dat uw gegevens worden doorgegeven aan MailChimp, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor voorzien we in elk nieuwsbrief bericht een overeenkomstige link. Verder kunt u zich direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u uit te schrijven voor de nieuwsbrief. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt met het oog op de aanmelding voor de nieuwsbrief worden door ons of de nieuwsbriefdienstverlener opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en van de distributielijst van de nieuwsbrief wordt verwijderd nadat u uw aanmelding hebt opgezegd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u van de distributielijst van de nieuwsbrief bent verwijderd, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener in een zwarte lijst worden opgeslagen om toekomstige mailing te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke eisen bij het versturen van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons legitieme belang.

  Meer details vindt u in het privacy beleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.


Conclusie van een gegevensverwerkingsovereenkomst
Wij hebben een zogenaamde "Data-Processing-Agreement" met MailChimp, waarin wij MailChimp verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden.

7.    Plug-ins en Tools

 YouTube met verbeterde Gegevensbescherming
 YouTube met uitgebreide integratie van Gegevensbescherming

Deze website integreert video's van YouTube. De exploitant van de site is Google Ireland    Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de geavanceerde data beveiligings modus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over de bezoekers van deze site opslaat voordat ze de video bekijken. De verbeterde privacy modus sluit echter niet noodzakelijkerwijs het delen van informatie met YouTube-partners uit. YouTube maakt bijvoorbeeld verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of u een video bekijkt of niet.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt een verbinding met de YouTube- servers tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u heeft
 
bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, staat u YouTube toe om uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan na het starten van een video of gebruik maken van vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. vingerafdrukken van het apparaat). Op deze manier kan YouTube informatie over de bezoekers van deze website verkrijgen. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en fraude te voorkomen.

Het is mogelijk dat na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerking wordt geactiveerd, waarop wij geen invloed hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over het privacy beleid van YouTube, zie hun privacy beleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

8.    Online Audio- en Video Conferenties ( ConfernetiesTools)

Verwerking van de gegevens
We gebruiken onder andere online conferentietools voor de communicatie met onze klanten. Hieronder vindt u een overzicht van de tools die we gebruiken. Als u met ons communiceert via een video- of audioconferentie via het internet, worden uw persoonlijke gegevens door ons en de aanbieder van de betreffende conferentietool verzameld en verwerkt.

De conferentietools verzamelen alle informatie die u verstrekt/instellen om de tools te gebruiken (e-mailadres en/of uw telefoonnummer). Bovendien verwerken de conferentie- instrumenten de duur van de conferentie, het begin en het einde (tijd) van de deelname aan de conferentie, het aantal deelnemers en andere "contextinformatie" met betrekking tot het communicatieproces (metagegevens).

Bovendien verwerkt de leverancier van de tool alle technische gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de onlinecommunicatie. Dit omvat met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, apparaat type, besturingssysteemtype en -versie, clientversie, cameratype, microfoon of luidspreker en het type aansluiting.

Als er inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of anderszins beschikbaar wordt gesteld binnen de tool, wordt deze ook opgeslagen op de servers van de toolproviders. Dergelijke inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, cloud-opnames, chat/snellingberichten, geüploade voicemailfoto's en -video's, bestanden, whiteboards en andere informatie die wordt gedeeld tijdens het gebruik van de Service.
 
Houd er rekening mee dat wij geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocedures van de gebruikte tools. Onze mogelijkheden worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder. Meer informatie over de gegevensverwerking door de conferentie-instrumenten is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaringen van de gebruikte instrumenten, die we hieronder in deze tekst hebben opgesomd.

 


Doel en rechtsgrondslag

De conferentie-instrumenten worden gebruikt om te communiceren met potentiële of bestaande contractuele partners of om bepaalde diensten aan te bieden aan onze klanten (art. 6, lid 1, zin 1, onder b) DSGVO). Bovendien dient het gebruik van de instrumenten om de communicatie met ons of ons bedrijf in het algemeen te vereenvoudigen en te versnellen (legitiem belang in de zin van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO). Voor zover toestemming is gevraagd, worden de betreffende instrumenten op basis van deze toestemming gebruikt; de toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.


Opslagduur
De rechtstreeks door ons via de video- en conferentietools verzamelde gegevens worden door onze systemen gewist zodra u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor opslag te herroepen of het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen, niet meer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens, die door de beheerders van de conferentietools voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de conferentietools.

Gebruikte conferentie-instrumenten

We gebruiken de volgende conferentie-instrumenten:


Microsoft-teams
We gebruiken Microsoft Teams. De provider is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Microsoft Teams is gecertificeerd volgens het EU-VS Privacy Shield. Voor details over de gegevensverwerking verwijzen wij naar het privacy beleid van de Microsoft-teams: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.


Contract voor gegevens verwerking
We hebben een contract voor gegevens verwerking afgesloten met de aanbieder van Microsoft Teams en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Microsoft Teams volledig.

 

 

9.    Eigen diensten

 
Behandeling van de gegevens van de aanvrager

Wij bieden websitebezoekers de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail, per post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die tijdens het sollicitatieproces worden verzameld. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens in overeenstemming zal zijn met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke vereisten en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.


Scope en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens sollicitatiegesprekken, etc.) voor zover dit nodig is om te beslissen of er een arbeidsverhouding moet worden aangegaan. De wettelijke basis hiervoor is § 26 BDSG-neu naar Duits recht (initiëren van een arbeidsverhouding), Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (algemene contractinleiding) en - indien u toestemming heeft gegeven - Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Binnen ons bedrijf worden uw persoonlijke gegevens alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw aanvraag.

Indien de aanvraag succesvol is, worden de door u ingediende gegevens opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen op basis van § 26 BDSG-neu en Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie.


Bewaartermijn van de gegevens
Als wij u geen baan kunnen aanbieden, als u een baan afwijst of als wij uw sollicitatie intrekken, behouden wij ons het recht voor om de gegevens die u bij ons hebt ingediend tot 6 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) te bewaren op grond van onze legitieme belangen (art. 6, lid 1, onder f) DSGVO). De gegevens worden dan gewist en de fysieke aanvraagdocumenten worden vernietigd. De opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Indien duidelijk is dat de gegevens na afloop van de termijn van 6 maanden nodig zijn (bijvoorbeeld vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), worden de gegevens pas gewist als het doel voor verdere opslag niet meer van toepassing is.

Een langere bewaartermijn kan ook plaatsvinden als u toestemming heeft gegeven (art. 6 lid 1 lit. een DSGVO) of als wettelijke opslagverplichtingen het wissen verhinderen.
 


Toelating tot de sollicitanten pool
Als wij u geen baan aanbieden, bestaat de mogelijkheid om u in onze poel van sollicitanten op te nemen. Als u wordt toegelaten, worden alle documenten en gegevens van uw sollicitatie naar de kandidatenpool gestuurd, zodat wij in geval van een passende vacature contact met u kunnen opnemen.

De toelating tot de aanvragende pool is uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Het geven van uw toestemming is vrijwillig en heeft geen invloed op de lopende aanvraagprocedure. De betrokkene kan zijn toestemming te allen tijde intrekken. In dat geval worden de gegevens onherroepelijk uit de pool van aanvragers verwijderd, tenzij er wettelijke redenen zijn om ze te bewaren.

De gegevens van de aanvragende pool worden uiterlijk twee jaar na het verlenen van de toestemming onherroepelijk gewist.

Service & Support

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Downloads

Technische gegevens, handleidingen, documentatie en catalogi vindt u hier.

more

Safetynews

Hier wachten u interessante artikelen rond de geautomatiseerde veiligheid en ondernemingsnouveautés van ASO.

more
x

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.